آن کس را که من خیلی دوست داشتم

خیلی با گذشت بود...

   حتی از من هم گذشت...!!!