با من بیا به وسعت دانه

با من بیا به خلوت شبنم

با تو شب از کنار من آرام می رود

مثل عبور قطره ی باران

از شیشه های گرم عمارت