کلافه که باشی

 

دلتنگ کسی هستی که نیست

 

حوصله کسی و نداری که هست....

 

این هست لحظه های من...!