دلتنگ تر از دلتنگی ها گاه دلتنگت می شوم

گوشه ای می نشینم وحسرت ها را می شمارم وباختن ها را...

و صدای شکستن ها را...

و وجدانم را محاکمه می کنم!!!

من کدامین قلب را شکستم و

کدامین امید را ناامید کردم و

کدامین احساس را له کردم و

کدامین خواهش را نشنیدم و

به کدامین دلتنگی خندیدم

که این چنین دلتنگتم...