از صدای گذر آب چنان میفهمم تندتر از آب روان عمر گران می گذرد.

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست

انقدر سیر بخند که ندانی غم چیست...